scroll

Наредба № Н-18 от 2006 г

Наредба № Н-18 от 2006 г., за изменение и допълнение за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства   обнародвана в ДВ

Уважаеми Клиенти,

На 30.10.2015 г. в бр. 84 на Държавен вестник е публукувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

С текста на проекта и мотивите на Министерството на финансите можете да се запознаете на адрес: http://dv.parliament.bg

С Наредбата се въвежда задължително регистриране и отчитане на зарежданията на течни горива за собствени нужди на ведомствени бензиностанции чрез електронна система с фискална памет, при следните случай:

Зареждането на течни горива за моторни цели се извършва от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра;
Зареждането на течни горива се извършва от резервоари с вместимост 1000 литра или по-малко, но годишното потребелние на юридическото или физическо лице, което ги използва за моторни цели е повече от 2000 литра.
В Наредбата са предвидени следните изключения, за които не се изискава отчитане чрез електронна система с фискална памет:

Зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
Зареждането на течни горива от резервоари с вместимост 1000 литра или по-малко, при годишното потребление на юридическото или физическото лице, което ги използва за моторни цели до 2000 литра.
Зареждане на течни горива от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.
Моля да отбележите, че изключнието се допуска за превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, които не са регистрирани т.е. нямат табели с регистрационни номера по смисъла на чл. 140 от Закон за движение по пътищата.

Резероварите, от които се извършва зареждането им не трябва да са стационарни подземни резервоари т.е вкопани.

При посочените по-горе изключения се запазва досегашният декларативен режим посредством интернет базираната система „Контрол на горивата“, която е достъпна чрез квалифициран електронен подпис през порталът на Национална агенция по приходите.

Предвидените срокове за привеждане на дейността към новите изисквания са както следва:

  1. Лицата, регистрирани като земеделски производител, са длъжни в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подадат еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, независимо от предходно подадените данни.Срок за привеждане в съответствие: 30.11.2015 г.
  2. За всички останали лица задължително регистриране и отчитане на зарежданията на течни горива за собствени нужди на ведомствени бензиностанции чрез електронна система с фискална памет следва да се извърши до 30.11.2015 г.

30.10.2015