scroll

Бензин А95

Бензинът е течност от различни съставки, предимно въглеводороди получени при преработката на суров петрол. Употреба намира преди всичко в двигатели с вътрешно горене, главно автомобилни, но също така и като разтворител, суровина в нефтохимията и др. Бензинът е най-често срещаният вид от течните горива, използвани в днешно време за автомобилите. 
 

Показатели Единици за измерване
Гранични стойности
 
Методи за изпитване

минимум
 
максимум

Октаново число по изследователски метод, RON
 
95,0 БДС ЕN ISO5164

Октаново число по моторен метод, MON
 
85,0 БДС ЕN ISO5163

Съдържание на олово
 
mg/l 5 БДС EN 237

Плътност при 15°C
 
kg/m3 720,0 775,0 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185

Съдържание на сяра
 
mg/kg 10,0 БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884

Стабилност на окисление
 
min 360 БДС EN ISO 7536

Съдържание на смоли (промити с разтворител)
 
mg/100 ml 5 БДС EN ISO 6246

Корозия на медна пластина (3 h при 50°C)
 
клас 1 БДС EN ISO 2160

Външен вид
 
Прозрачен и светъл визуална проверка

Съдържание на въглеродни групи:
– алкени
– арени
 
% (V/V)
% (V/V)

18,0
35,0
БДС EN 1451
БДС EN 15553
ASTM D 1319


Съдържание на бензин

 
% (V/V) 1,0 БДС EN 12177
БДС EN 238
БДС EN 14517


Съдържание на кислород

 
% (m/m) 3,7 БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN 14517

Съдържание на кислородосъдържащи съединения:
– метанол
– етанол
– изопропилов алкохол
– изобутилов алкохол
– третичен бутилов алкохол
– етери (с 5 и повече C-атоми)
– други кислородосъдържащи
 
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)
% (V/V)


3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
БДС EN 1601
БДС EN 13132
БДС EN 14517

Налягане на парите, VP
Клас A,
Клас C
 
kPa
kPa
45,0
50,0
60,0
80,0
БДС EN 13016-1

Дестилационни характеристики
– при 70°C се изпаряват, E70
Клас А,
Клас С,
– при 100°C се изпаряват, E100
Клас А,
Клас С,
– при 150°C се изпаряват, E150
Клас А,
Клас С,
– край на кипене, FBP
– остатък от дистилацията
 
% (V/V)

% (V/V)

% (V/V)

°C
% (V/V)

20,0
22,046,0
46,075,0
75,0

48,0
50,071,0
71,0-

210
2
БДС EN 3405

Индекс на летливост (10VP+7E70)
 
1050

Съдържание на манган
 
mg/l 6 pr EN 16135
pr EN 16136