scroll

Дизелово гориво

Дизеловото гориво или нефтеният дизел са производни на петрола.Качеството на дизеловото гориво се измерва по отношение на цетановите числа. Дизелът в сравнително по-лесен за пречистване от нефт, отколкото бензина. Дизелът се използва основно като гориво за превозни средства, леки автомобили, камиони и автобуси.Дизеловите двигатели са определяни за по-енергийно ефективни и имат по-добра икономия на гориво от бензина. 
 

Показатели Единици за измерване
Гранични стойности
 
Методи за изпитване

минимум
 
максимум

Цетаново число
 
51,0 БДС ЕN ISO 5165
БДС EN 15195

Цетанов индекс
 
46,0 БДС ЕN ISO 4264

Плътност при 15°C
 
kg/m3 820,0 845,0 БДС EN ISO 3675
БДС EN ISO 12185

Полициклични арени
 
% (m/m) 8,0 БДС EN 12916

Съдържание на сяра
 
mg/kg 10,0 БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20884

Пламна температура
 
°C над 55 БДС EN ISO 2719

Коксов остатък (на 10% остатък от дистилация)
 
% (m/m) 0,30 БДС EN ISO 10370

Съдържание на пепел
 
% (m/m) 0,01 БДС EN ISO 6245

Съдържание на вода
 
mg/kg 200 БДС EN ISO 12937

Общо количество неочиствания
 
mg/kg 24 БДС EN 12662

Корозия на медна пластина (3 h при 50°C)
 
клас 1 БДС EN ISO 2160

Стабилност на окисление
 
g/m3
h

20
25
БДС EN ISO 12205
БДС EN 15751

Смазваща способност (wsd 1,4) при 60°C
 
μm 460 БДС EN ISO 12156-1

Вискозитет при 40°C
 
mm2/s 2,00 4,50 БДС EN ISO 3104

Дестилационни характеристики:
– % (V/V) дестилирани до 250°C
– % (V/V) дестилирани до 350°C
– 95% (V/V) дестилирано до
 
% (V/V)
% (V/V)
°C

85
<65

360
БДС EN ISO 3405

Гранична температура на филтруемост CFPP
– клас А
– клас Е
 
°C
°C

5
минус 15

БДС EN 116

Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)
 
% (V/V) 7,0 БДС EN 14078