scroll

Газьол

Газьолът не може да се закупи от обществено достъпна бензиностанция или ако се предлага на такава, то е предназначено само и единствено за превозни средства с висока проходимост, като селскостопански трактори, тежка строителна техника. Газьол не трябва да се използва от пътни превозни средства, тъй като е с по-високи нива на сяра и не се облага с данък.
 


Показатели
 
Единици за измерване Норми Методи за изпитване

Фракционен състав
– 10 % дестилират при температура
– 75 % дестилират при температура
 
°C
°C
не по-ниска от 180
не по-висока от 360
БДС EN ISO 3405

Кинематичен вискозитет при 40°C
 
mm2/s 2,0 – 7,0 БДС EN ISO 3104

Температура на замръзване
– зимен период (1 октомври – 15 март)
 
°C не по-висока от минус 10 БДС 1750

Пламна температура на затворен тигел
 
°C не по-ниска от 60 БДС EN ISO 2719

Сяра
 
% (m/m) не повече от 0,1 БДС EN ISO 8754

Вода
 
% не повече от 0,05 БДС ISO 3733

Коксов остатък
 
% не повече от 0,15 БДС ISO 6615
БДС ISO 10370

Механични примеси
 
% не повече от 0,1 СТ на СИВ 2876
БДС EN 12662

Специфична топлина на изгаряне (долна)
 
MJ/kg не по-ниска от 41,868 СТ на СИВ 3965
ISO 1928

Пепел
 
% не повече от 0,02 БДС EN ISO 6245